Preview Videos
Entellio Support Files
Name
1 Entellio User Manual.pdf
2 Entellio FWK3 FAQ template.xlsx
Entellio FW_3.mp4
4 Entellio(Adding image response).mp4
5 entellio.mp4
6 entellio_1(Home page).mp4
7 entellio_2(Registration).mp4
8 entellio_3(Bot creation and FAQ upload).mp4
9 entellio_4(conversation).mp4
10 entellio_5(API).mp4
11 entellio_6(Webredirect).mp4
12 entellio_7(Channels).mp4
13 entellio_8(reports and Learning).mp4
14 entellio_9(LDAP User).mp4
15 entellio_10(super admin).mp4